مزایای درگاه پرداخت کونوس


امنیتِ مشتری: هیچ اطلاعاتی درباره کیف پول و نحوه پرداخت از مشتری دریافت و در جایی ذخیره نمی‌شود.

امنیتِ فروشنده: تسویه و صدور فاکتور پس از دریافت تأییدیه‌های کافی ، انجام خواهد شد.

راحتی: در این فرآیند کاربر به هیچ سایت دیگری منتقل نمی‌شود و هیچ داده‌ای ثبت نخواهد کرد.